Sunday, June 21, 2009

 

నాన్న, నాకు ప్రేరణ....

Hello All,

నాన్నగారు చెప్పారండి... చిన్నప్పటి నుంచి, నిన్న-నేటి వరకు; ఎన్నెన్ని విషయాలు... అన్నింటిని అర్థవంతంగా, అద్భుతంగా, ఆసాంతం తెలిపారండి, నాన్నారు. బుడి, బుడి అడుగుల బుడుగు వయసు నుండి మనకు గొడుగులా వెన్నంటి నడిపించే వెండి వెన్నెల వెలుగు, నాన్న. ప్రకృతి ఒడిలోని జల ప్రవాహాల ఒరవడిని పరిపూర్ణ పురుషుడికి ఆపాదిస్తూ, "పితృదేవోభవ"కు ఫణి వంచి ప్రణమిల్లుతూ, ఇలా పితృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నాను.

గంగలోని పవిత్రత, తుంగలోని తుళ్లింత
భద్రలోని భద్రత, కావేరిలోని కేరింత
నర్మదలోని నడత, సింధులోని సాంద్రత
సరయులోని రసజ్ఞత, మందాకినిలోని మంద్రత

కృష్ణలోని గిలిగింత, గోదావరిలోని చలి గోరంత
పెన్నలోని పులకింత, తపతిలోని తపన కొంత
అన్ని నదుల కలనేత, అన్నింటిని మించి కాస్తంత
సకలగుణాల సమాగమమైన, సగరునిలోని నిరాడంబరత
తనలో గల వ్యక్తి... నాన్న, మన ప్రేరణా శక్తి... నాన్న!
మన కలలను తన అలలపై తీరానికి చేర్చు ప్రత్యక్ష మూర్తి, నాన్న!!!

నాన్నారు, మీకు జోహారు....
Best wishes for a “Happy Father’s Day”....
Many many happy returns of the day.
All the best and take care….
With thanks, regards and best wishes,
G.Srikanth.

 

Wish you a very Happy Father's Day wishes....

Hello All,

I wish you and your family, friends, near and dear........
A very happy, honoring and playful Father’s Day wishes (21/06/09).

Father's Day is a secular celebration inaugurated in the early twentieth century to complement Mother's Day, in celebrating fatherhood and male parenting, and to honor and commemorate fathers and forefathers. It falls on the third (3rd) Sunday of June, every year. However, it is celebrated on a variety of dates worldwide and typically involves gift-giving, special dinners to fathers, and family-oriented activities.

The driving force behind the establishment of the integration of Father's Day was Ms. Sonora Smart Dodd, born in Creston, Washington. Her father, the Civil War veteran William Jackson Smart, as a single parent reared his six children in Spokane, Washington. She was inspired by Anna Jarvis's efforts to establish Mother's Day. Although she initially suggested June 5th, the anniversary of her father's death, she did not provide the organizers with enough time to make arrangements, and the celebration was deferred to the third Sunday of June and thus being followed on every third Sunday of June each year. The first June Father's Day was celebrated on June 19th, 1910 in Spokane, WA. However, the first observance of Father's Day is believed to have been held on July 5th, 1908 in a church located in Fairmont, West Virginia, by Dr. Robert Webb of West Virginia at the Williams Memorial Methodist Episcopal Church South of Fairmont. The church still exists under the name of Central United Methodist Church.
Sonora Smart Dodd was the first to solicit the idea of having an official Father's Day observance to honor all fathers. It took many years to make the holiday official. In spite of support from the YWCA, the YMCA and churches, it ran the risk of disappearing from the calendar. A bill was introduced in 1913, US President Calvin Coolidge supported the idea in 1924, and a national committee was formed in the 1930s by trade groups in order to legitimize the holiday. It was made a federal holiday when President Lyndon Johnson issued a proclamation in 1966. The holiday was not officially recognized until 1972, during the presidency of Richard Nixon.

Although the name of the event is usually understood as a plural possessive (i.e. "day belonging to fathers"), which would under normal English punctuation guidelines be spelled "Fathers' Day", the most common spelling is "Father's Day", as if it were a singular possessive (i.e. "day belonging to Father") and is spelled so, since the bill has been introduced to the US Congress as the first attempt to establish the holiday. In addition to Father's Day, International Men's Day is celebrated in many countries, most often on November 19th every year. The Associated Men's Wear Retailers formed a National Father's Day Committee in New York City in the 1930s, which was renamed in 1938 to National Council for the Promotion of Father's Day and incorporated several other trade groups. This council had the goals of legitimizing the holiday in the minds of the people and managing the holiday as a commercial event in a more systematic way, in order to boost the sales during this occasion.

Father…Dear Father.....

You are the one…
Who brought me into this world.
Who thought, I am precious than gold.
Who brought for me food and clad.
Who bought for me pen and pad.

Who taught me the good and bad.
Who made me happy at times of sad.
What can I say; thank you dear dad…
For everything from you, I have and had.

About you; there is lot more to tell.
And I will for sure, ringing a bell.
For my health and wealth, and being well;
You always think and continuously dwell.
Honored and blessed to be your loving lad.
Wish and work, only to see you always glad.
No matter you are, a Manager or a MOD…
Forever I regard you, more than the GOD…!!!

Many many happy returns of the day.

All the best and take care….

With thanks, regards and best wishes,
G.Srikanth.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]