Sunday, May 10, 2009

 

అమ్మకు అక్షరార్చన....

Hello All,
అమ్మ - అమ్మాయి దశ నుంచి ఆమెగా మారి అమ్మై తన, తనవారి జన్మలను సార్థకంచేయు ప్రతి తల్లికి తలను వంచి అభివాదం చేస్తున్నాను. అమ్మగా మారే ప్రతి స్త్రీ, ఆదిశక్తిగా మారే విధం, వింటే ఆసక్తికరం. పుట్టినప్పుడు ఇంట మహాలక్ష్మిగా, పెళ్ళితో నరేశ్వరునికి అర్ధాంగి పార్వతిగా, పిల్లలకు తొలి గురువు సరస్వతిగా - అమ్మగా మారే వ్యక్తి, త్రికరణశుద్ధిగా త్రిశక్తి రూపం. అందుకే గర్భవతి అయిన అతివ గర్భగుడిలో దేవతతో సమానం అంటారు. మాతృమూర్తిగా మారి, మాతృదేవతగా భావింపబడి, "మాతృదేవోభవ"గా కీర్తింపబడు అమ్మలకు, మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ ఈ పదాంజలి ఘటిస్తున్నాను.
జీవితాన అక్షయమౌ అనురాగపు తొడుగు - అమ్మ
జగతికి రక్షణగా మను ఆకాశపు గొడుగు - అమ్మ
జీవికి తన ఊహ తెలిపే తొలి అడుగు - అమ్మ
జీవన తోవన బాధ్యత తెలిపే పెళ్ళి ఒడుగు - అమ్మ
స్వఛ్ఛమైన తామరలు వికసించే మంచి మడుగు - అమ్మ
మచ్చపడ్డ మదిపొరలను మంచులా కడుగు - అమ్మ
ఎల్లరుల క్షేమాన్ని కోరుతూ, కుశలమునడుగు - అమ్మ
పిల్లలలో నలుపు, తెలుపు తేడా చూడని వేలుపు - అమ్మ
అంచలా మంచి, చెడుల వివేక వివేచన తెలుపు - అమ్మ
కాంచగా ఎల్లెడలా మన పయనాన మేలు మలుపు - అమ్మ
ఎంత పనికైనా ఎప్పుడూ ఎరుగదు అలుపు - అమ్మ
సొంతవారికై ఆసాంతం ఆలోచన సలుపు - అమ్మ
కుటుంబాన అందరినీ ఆనందంగా కలుపు - అమ్మ
బ్రహ్మాండాన అన్నింటికన్న కమ్మనైన పిలుపు - అమ్మ

అమ్మకు సాటి అమ్మనే ఈ సువిశాల ప్రపంచాన...
అమ్మలపర్వదినాన, తనకు అందిస్తున్నా ఈ అక్షరార్చన....
Best wishes for a “Happy Mother’s Day”....
Many many happy returns of the day.
All the best and take care….
With thanks, regards and best wishes,
G.Srikanth.

 

Wish you a very Happy Mother's Day wishes....

Hello All,

I wish you and your family, friends, near and dear........

A very happy, honoring and joyful Mother’s Day wishes (10/05/09).

Mother's Day is a day honoring mothers, celebrating motherhood generally and the positive contributions of mothers to the society. It falls on the second Sunday of May, every year. It is the result of a campaign by Anna Marie Jarvis (1864-1948), who, following the death of her mother on May 9th, 1905, devoted her life to establishing Mother's Day as a national, and later an international, holiday. However, the first known observance of Mother's Day in the U.S. occurred in Albion, Michigan, on May 13th, 1877, the second Sunday of the month and known to be followed each year to pay tribute to every mother.

The modern Mother's Day holiday was created by Anna Jarvis, as a day to honor mothers and motherhood; especially within the context of families, and family relationships. It is now celebrated in many parts of the world. Father's Day is a corresponding holiday honoring fathers. In 1912, Anna Jarvis trademarked the phrases "second Sunday in May" and "Mother's Day", and created the Mother's Day International Association. She was specific about the location of the apostrophe; it was to be a singular possessive, for each family to honour their mother, not a plural possessive commemorating all mothers in the world. Common usage in English language also dictates that the ostensibly/apparently singular possessive "Mother's Day" is the preferred spelling.

The practice of celebrating Mother's Day is a relatively recent tradition, first established in the U.S.A. in the early 20th century. It should not be confused with other Pagan and Christian traditions honoring mothers, or with the U.K. holiday, Mothering Sunday, which is also known as Mother's Day and dates back to the 16th century. Mothering Sunday, also called Ladies Day, in the UK predates the U.S.A holiday. Mother's Day continues to this day to be one of the most significant and also commercially-successful U.S. occasions.

A tribute to every Mother....

God created every one and all
Gave shape to every big and small
Black and fair, short and tall
Spring and summer, autumn and fall
Sun and moon, sky and star
Skin and chin, mole and scar

Green and grain, fruit and leaf
Greed and love, trust and belief
Blind and bald, dumb and deaf
Actor and doctor, tech and chef
Bird and fish, cow and calf
Tired and thought, someone on his behalf
On this earth, who can be a SPOC
With whom, every being can sit and talk

With whom, every being can gel and share
Who looks after everything and takes good care
Who gets tired seldom and very rare
Who turns life to happy dream from nightmare
With no second thought, God created ‘Mother’
Like whom in this world or anywhere, there is no other....


Many many happy returns of the day.

All the best and take care….

With thanks, regards and best wishes,
G.Srikanth.

Friday, May 01, 2009

 

Wish you a very Happy May Day wishes....

Hello All,

I wish you and your family, friends, near and dear........

A very happy, prosperous and joyful May Day wishes (01/05/09).

May Day occurs on May 1st every year and followed as a public holiday in many countries. May Day is synonymous with International Workers' Day, or Labour Day, which celebrates the social and economic achievements of the labour movement. As a day of celebration the holiday has ancient origins, and it can relate to many customs that have survived into modern times. Many of these customs are due to May Day being a cross-quarter day, meaning that in the Northern Hemisphere it falls approximately halfway between the spring equinox and summer solstice. While February 1st is the first day of Spring, May 1st is the first day of summer. May Day marks the end of the half of the year in the Northern hemisphere, and it has traditionally been an occasion for popular and often raucous celebrations, regardless of the locally prevalent political or religious establishment.

The earliest May Day celebrations appeared in pre-Christian Europe, with the festival of Flora, the Roman Goddess of flowers, the Walpurgis Night (Bon-Fire festival) celebrations of the Germanic countries. The day was a traditional summer holiday in many pre-Christian European Pagan cultures (The term Pagan is from the Latin paganus, an adjective originally meaning "rural", "rustic" or "of the country". As a noun, paganus is used to mean 'country dweller, villager'). In the Roman Catholic tradition, May is observed as Mary's month, and in these circles ‘May Day’ is usually a celebration of the Blessed Virgin Mary. In this connection, in works of art, school skits, and so forth, Mary's head will often be adorned with flowers. Fading in popularity since the late 20th century is the giving of "May baskets", small baskets of sweets and/or flowers, usually left anonymously on neighbours' and friends' doorsteps.

Traditional English May Day rites and celebrations include Morris dancing, crowning a May-Queen and celebrations involving a May-pole, a pole around which traditional dancers circle with ribbons. May Day has been a traditional day of festivities throughout the centuries. With Christianity came agricultural feasts such as Plough Sunday (the first Sunday in January), Rogation-tide, Harvest Festival and May Day. It is most associated with towns and villages celebrating springtime fertility and revelry with village fetes and community gatherings. May 1st in 1707, also was the day the Act of Union came into effect, joining England and Scotland to form the Kingdom of Great Britain.

May Day was also celebrated by some early European settlers of the American continent. In some parts of the United States, May Baskets are made. These baskets are small and usually filled with flowers or treats/sweets and left at someone's doorstep. Modern May Day ceremonies in the U.S. vary greatly from region to region and many unite both the holiday's "Green Root" (pagan) and "Red Root" (labor) traditions. Among the largest is the May Day Parade and Pageant created by ‘In the Heart of the Beast Puppet and Mask’ Theatre, an event that has happened every year since 1975 in Minneapolis and now attracts many people.

May Day can refer to various labour celebrations conducted on May 1st that commemorate the fight for the eight hour day. May Day in this regard is called International Workers' Day, or Labour Day. The idea for a "workers holiday" began in Australia in 1856. With the idea having spread around the world, the choice of May 1st became a commemoration by the Second International for the people involved in the 1886 Haymarket affair. As such, May Day has become an international celebration of the social and economic achievements of the labour movement. Although May Day received its inspiration from the United States, the U.S. Congress designated May 1st as Loyalty Day in 1958 due to the day's appropriation by the Soviet Union. May 1st also is recognized in the United States as Law Day.

Many many happy returns of the day.

All the best and take care….

With thanks, regards and best wishes,
G.Srikanth.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]